Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

Kierownik: prof. zw. dr hab. Bogdan W. Mach

-prof. zw. dr hab. Aleksander Manterys

-prof. zw. dr hab. Andrzej Szpociński

-dr Ireneusz Sadowski
-dr Jakub Wysmułek

Stałe obszary badawcze
Głównymi cechami badań prowadzonych w Zakładzie są interdyscyplinarność, odwoływanie się do odmiennych paradygmatów teoretycznych oraz wykorzystywanie zróżnicowanych metodologii badawczych. U podstaw tych badań tkwi przekonanie, że wewnętrzna różnorodność charakteryzuje zarówno nowoczesne nauki społeczne, jak i społeczne światy tworzące współczesność. Zainteresowania pracowników Zakładu koncentrują się na różnie definiowanych pograniczach socjologii, politologii, psychologii i ekonomii. W prowadzonych badaniach odwołują się oni w równej mierze do ilościowych metod badań społecznych (np. analizy dużych zbiorów danych statystycznych), jak i metod jakościowych (np. analizy narracyjne), wykorzystując zarazem różne paradygmaty teoretyczne - post-pozytywizm, kulturalizm i pragmatyzm. Stałe obszary badawcze pracowników Zakładu obejmują następujące zagadnienia:
• Transformacja społeczno-systemowa (badania porównawcze pod względem instytucjonalnym, strukturalnym i aksjologicznym).
• Jakość demokracji i kapitał społeczny.
• Życie publiczne, socjologia publiczna i społeczeństwo obywatelskie.
• Relacje między sferami polityki, mediów i etyki.
• Pamięć historyczna i kultura polityczna.
• Globalizacja i integracja europejska.
• Teoria socjologiczna (zwłaszcza teorie społecznej interakcji i podmiotowego sprawstwa).