Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych

Kierownik: prof. nadz. dr hab. Marta Danecka,

-dr Adam Kęska,

-dr Zofia Kinowska,

-mgr Jacek Cieślar.


Zespół koncentruje się na badaniu rzeczywistości społecznej i instytucjonalnej kształtowanej przez zmiany społeczno-ekonomiczne i polityczne w XXI wieku w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy są:

  • obiektywne procesy i zjawiska społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru instytucjonalnego,

  • postrzeganie tych zjawisk i procesów przez rozmaite grupy społeczne — od elit politycznych po społecznie, materialnie i edukacyjnie wykluczonych;

  • specyfika zachowań i strategie poszczególnych grup społecznych.

Na szczeblu krajowym interesuje nas przede wszystkim polityka społeczna państwa oraz jej wpływ na kondycję społeczeństwa polskiego. Badamy jej skuteczność, wskazujemy   słabości i patologie instytucjonalne. 

Obiektem analizy są nie tyle zamknięte okresy badane z perspektywy historycznej, ile trwające obecnie procesy o charakterze średniookresowym. Są to procesy dwojakiego rodzaju: stanowiące kontynuację trendów poprzednich, związanych przede wszystkim z wielką zmianą systemową, oraz procesy nowe, wywołane przez zjawiska o charakterze globalnym.

Złożoność badanej materii narzuca konieczność zastosowania multidyscyplinarnych metod i technik badawczych, głównie socjologicznych, ale także pochodzących z dorobku innych nauk, zwłaszcza ekonomii, politologii i nauk prawnych. Zespół realizował wiele projektów łączących studia teoretyczne z dogłębnymi badaniami empirycznymi przedmiotu. 

Wynikiem realizacji projektów są publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach, a także referaty wygłaszane na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Pracownicy Zakładu są autorami wielu książek oraz ponad 300 artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą.


Stałe obszary badawcze


• Wymiar polityczny, ekonomiczny i społeczny współczesnych przemian w Polsce i w innych krajach postkomunistycznych.

• Dysfunkcje procesów transformacji: dysproporcje rozwoju, bieda, wykluczenie, nieefektywność instytucji.

• Polska rzeczywistość instytucjonalna i problemy społeczne.

 

Pliki do pobrania (PDF)