Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Kierownik: prof. zw. dr hab. Andrzej Friszke  (Członek korespondent PAN)

-prof. zw. dr hab. Andrzej Paczkowski

-prof. zw. dr hab. Dariusz Stola

-prof. zw. dr hab. Paweł Machcewicz
-prof. nadz. dr hab. Piotr Osęka

-prof. nadz. dr hab. Irena Anna Słodkowska

-prof. nadz. dr hab. Paweł Sowiński


Stałe obszary badawcze
Głównym przedmiotem zainteresowań pracowników Zakładu jest historia PRL widziana przez pryzmat relacji władza-społeczeństwo. Tak sprecyzowany obszar badawczy obejmuje zarówno funkcjonowanie najwyższych szczebli władzy (w tym PZPR czy służb specjalnych), jak i rozwój szeroko pojętej opozycji systemowej, a nawet różne formy codziennego życia społecznego, jak np. organizacje młodzieżowe czy organizacja wypoczynku i turystyka. Tematyka ta obejmuje następujące wątki:

• Partia komunistyczna jako ośrodek władzy politycznej.
• Aparat bezpieczeństwa.
• Stosunki polsko-sowieckie w latach 1944-1989.
• Opozycja i opór społeczny w Polsce w latach 1944-1989.
• Emigracja polityczna z Polski po 1945 r.
• Życie społeczne i polityczne w komunistycznej Polsce.

Podstawowym wyróżnikiem metodologicznym podejmowanych prac są badania źródłowe w formie kwerend archiwalnych, prowadzonych głównie w archiwach krajowych (Archiwum Akt Nowych, archiwa regionalne, Instytut Pamięci Narodowej) i, w znacznie mniejszym wymiarze, w archiwach zagranicznych. Zespół utrzymuje kontakty z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Niektóre z nich mają charakter współpracy roboczej (wymiana publikacji, konsultacje, udział w konferencjach, wymiana staży studyjnych), inne - bardziej zinstytucjonalizowany (wspólne konferencje i wydawnictwa). Zakład wydaje serię „Dokumenty do dziejów PRL". Dotychczas ukazało się 21 tomów.

Zapraszamy uprzejmie na kolejny cykl czwartkowych spotkań w semestrze jesiennym roku akademickiego 2013/2014 (więcej)