Zakład Filozofii Polityki

Kierownik: prof. nadz. dr hab Janina Gładziuk-Okopień
-mgr Szymon Bródka,

-mgr Michał Pospiszyl
-mgr Bartosz Wójcik


Stałe obszary badawcze
Badania prowadzone przez pracowników Zakładu wzbogacają toczone obecnie dyskusje naukowe na temat istoty państwa w schyłkowym okresie nowoczesności, roli prawa natury w kształtowaniu nowych perspektyw politycznego ujednolicenia czy wreszcie dyskusje nad przyszłym kształtem Wspólnoty Europejskiej (i wspólnot politycznych w ramach Europy). Badana tematyka obejmuje analizy następujących kwestii:
• Tradycje liberalne.
• Niemiecka filozofia i rozumienie polityki.
• Republikańskie tło współczesnej myśli politycznej.
• Prawo naturalne i jego zmienne interpretacje.
• Koncepcje neutralnego państwa i ich krytyka.
• Przyszłość wspólnoty politycznej (m.in. problem konstytucji europejskiej).

Zakład wydaje rocznik zatytułowany „Civitas. Studia z Filozofii Polityki". Pismo ma charakter interdyscyplinarny i analityczny. Skupia autorów posługujących się różnymi językami teoretycznymi oraz reprezentujących zróżnicowane paradygmaty myślenia naukowego.


Celem badań szczegółowych, prowadzonych obecnie przez Zakład, jest analiza pojęciowa idei „dobrego społeczeństwa", próba zidentyfikowania znaczeń, które ta idea w sobie mieści, a także konfrontacja koncepcji ukształtowanych w nurcie różnych tradycji filozoficznych z próbą wskazania pewnych modelowo rozumianych różnic. W tym kontekście należy umieścić pytanie o obecny sens koncepcji „dobrego życia" i „dobrego społeczeństwa", podejmując konfrontację wzorców dostarczonych przez tradycję z doświadczeniami późnej nowoczesności. Tak postawione zagadnienie pozwala postrzegać filozofię polityki jako uczestnika debaty, która ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu potencjału intelektualnego nauki zwracającej się ku ważnym zagadnieniom chwili obecnej.