Zakład Europeistyki

Kierownik: prof. zw. dr hab. Józef Fiszer

- prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski

- dr Agnieszka Cianciara

- dr Paweł J. Olszewski

- dr Daria Orzechowska- Słowikowska

- dr Jakub Wódka

- dr Adrian Chojan
- mgr Mateusz Czasak

 

Stałe obszary badawcze
Zespół prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe poświęcone europejskim procesom integracyjnym, a zwłaszcza badania nad barierami i uwarunkowaniami rozwoju Europy i Unii Europejskiej w obliczu globalizacji. Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe o charakterze zarówno teoretycznym, jak i utylitarnym, służące zwiększaniu skuteczności polskiej polityki integracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej i w warunkach nasilającej się globalizacji. Wspólnie z innymi zakładami Instytutu oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi, instytucjami rządowymi i unijnymi zespół analizuje:
• polską politykę integracyjną,
• miejsce i rolę Polski w strukturach unijnych,
• udział Polski w rozwijaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa,
• kształtowanie się relacji Polski z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w ujęciu bilateralnym i multilateralnym,
• kształtowanie się stosunków Polski z państwami trzecimi, m.in. z Rosją, Białorusią, Gruzją, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi,
• rozwój stosunków euroatlantyckich.


Pracownicy zakładu zajmują się także relacjami bilateralnymi pomiędzy państwami Unii Europejskiej a szczególnie polityką UE wobec małych państw europejskich i terytoriów specjalnych.


Zakład prowadzi cotygodniowe otwarte seminaria naukowe, przeznaczone dla doktorantów, ekspertów, dziennikarzy i polityków  (więcej)


Realizowane projekty badawcze  (więcej)


Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki 
(więcej)

Seminarium doktorskie (więcej)