Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

p.o. Kierownik prof. nadz. dr hab. Tomasz Stryjek

-prof. dr hab. Grzegorz Motyka

-prof. nadz. dr hab. Adam F. Baran

-dr Mariusz Zajączkowski

-mgr Kamila Zacharuk


Stałe obszary badawcze
Głównym przedmiotem zainteresowań członków zespołu są dzieje wschodnich ziem II Rzeczypospolitej po 1939 roku, a także opozycja przeciw systemowi po II wojnie światowej oraz losy harcerstwa polskiego. Stałymi obszarami badawczymi są:
• Losy przedstawicieli różnych grup narodowościowych zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie.
• Formy oporu wobec systemu sowieckiego.
• Analiza dyskusji dotyczących poszczególnych zjawisk i epizodów z XX-wiecznej przeszłości regionu, toczonych we współczesnych historiografiach narodowych (polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej).

Do szczegółowych tematów badawczych należą:
• Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1948, w tym konflikty zbrojne na ziemiach polskich (1943-1948).
• Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) w latach 1942-1954 oraz jej ocena we współczesnej historiografii ukraińskiej.
• Polska konspiracja niepodległościowa na ziemiach anektowanych przez Związek Sowiecki w latach 1939-1941.
• Kształtowanie tożsamości obywateli Ukrainy w XX w., naród i nacjonalizm oraz występowanie tych kategorii
we współczesnej historiografii i polityce ukraińskiej.
• Polskie harcerstwo wobec systemu komunistycznego po 1939 r.
• Opór i konspiracja w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956.