Zakład Badań Porównawczych nad Polityką


Stałe obszary badawcze
Zakład Badań Porównawczych nad Polityką, w którego skład wchodzi także Pracownia Badań Wyborczych, zajmuje się głównie zagadnieniami politologii porównawczej. Celem prac jest prowadzenie międzynarodowych porównawczych badań nad polityką oraz przyczynianie się do rozwoju teorii i metod porównawczych tej dyscypliny.

Zagadnienia znajdujące się w kręgu zainteresowań badawczych Zakładu:
• Badania porównawcze ordynacji wyborczych i systemów partyjnych.
• Badania porównawcze demokracji, modeli demokracji i jakości demokracji.
• Zagadnienia tożsamości, przedstawicielstwa i zarządzania na poziomie paneuropejskim.
• Problematyka reprezentacji politycznej.

Pola badawcze Pracowni Badań Wyborczych:
• Analiza polskiego systemu politycznego i zachowań wyborczych.
• Badanie polskich instytucji politycznych - parlamentu, partii, prezydentury.
• Badanie polskiej demokracji.

Podstawą prowadzonych prac jest wiele projektów badawczych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych):
• Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) - w połowie lat dziewięćdziesiątych Pracownia Badań Wyborczych rozpoczęła realizację projektu Polski Generalny Sondaż Wyborczy (obecna nazwa: Polskie Generalne Studium Wyborcze). Projekt objął badania najważniejszych wyborów szczebla krajowego, które były przeprowadzane w tym czasie. W ramach projektu prowadzono także badania
nad pierwszymi w Polsce wyborami do Parlamentu Europejskiego. Początkowo projekt PGSW opierał się wyłącznie na danych otrzymanych z badań sondażowych. W ostatnich edycjach zastosowano również kilka innych, „satelitarnych" metod: (a) badania i analiza elit; (b) badania programów partyjnych; (c) badania „ekologiczne".

• Międzynarodowy projekt badawczy „Comparative Study of Electoral Systems", prowadzony w ponad pięćdziesięciu demokracjach, koordynowany przez ICORE i ISR/CPS, University of Michigan (Radosław Markowski jest członkiem Komitetu Planującego CSES od 1997 r.). Projekt zdobył nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (APSA) za najlepsze badanie porównawcze na świecie w 2000 r.

• „European Election Study 2004" (PGSW_EURO 2004) - międzynarodowy projekt porównawczy finansowany przez National Council for Eurasian and East European Research (USA) oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2004-2006).

• „Transformation Research Initiative" (TRI), projekt zainicjowany i koordynowany przez Stellenbosch University, RPA.

• 6. Program Ramowy (FP6 CIVICACTIVE) - „Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society", projekt pt. „The Determinants of Active Civic Participation at European and National Level" (2004-2008).

• 6. Program Ramowy (FP6 INTUNE) - „Citizens and Governance in a Knowledge-Based Society", projekt pt. „Integrated and United: A Quest for Citizenship in an 'Ever Closer' Europe".

• COST - Europejski Program Współpracy w dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), temat (action) IS0806: „The True European Voter: A Strategy for Analysing the Prospects of European Electoral Democracy that Includes the West, the South, and the East of the Continent".