Zakład Badań Organizacji Not-For-Profit

p.o. Kierownik: prof. nadz. dr hab. Marta Danecka,

- dr Anna Ciepielewska-Kowalik

- mgr Rafał Pląsek


Stałe obszary badawcze
Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i wyznaniowych, spółdzielczości oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych - określanych jako sektor not-for-profit. Celem badań jest systematyczna analiza dynamiki i źródeł finansowania tych organizacji oraz ich funkcji w systemie instytucjonalnym państwa na tle porównawczym. Zakład jest głównym ośrodkiem naukowym w Polsce dokumentującym stan potencjału społecznego i ekonomicznego organizacji not-for-profit oraz ich udział w realizacji polityk publicznych i rynku usług.

Pracownicy Zakładu współpracują jako eksperci m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Komisją Europejską, Bankiem Światowym, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz z wieloma organizacjami trzeciego sektora.