Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Wanda Jarząbek

- prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik

- prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiewicz

-dr Zbigniew Palski

-dr Paweł Rokicki

-dr Martyna Rusiniak-Karwat

-mgr Anna Dzienkiewicz


Zakład realizuje następujące autorskie projekty badawcze:
• Podmioty obywatelskie w rosyjskiej polityce historycznej na przykładzie Stowarzyszenia Memoriał.
• Polityka historyczna państwa litewskiego w XIX w.
• Stan badań nad dziejami Kresów Wschodnich w okresie II wojny światowej i na początku XXI wieku.
• Stosunki polsko-żydowskie w pierwszej połowie XX w. oraz ich wpływ na relacje Polska-Izrael. Celem projektu jest skonstruowanie modelu postaw i zachowań, który pozwoli na obiektywną ocenę zaszłości w tych stosunkach.
• Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. w perspektywie historiografii rosyjskiej i sowieckiej XX-XXI w.
• Zagadnienia polityki historycznej na obszarze postsowieckiej Rosji.