Charakter współpracy z zagranicą w ostatnich latach nie uległ zmianie. Kształtowany jest głównie przez indywidualny udział pracowników w projektach zewnętrznych oraz osobistą aktywność w nawiązywaniu lub kontynuowaniu zawartych dawniej umów, bądź też kontaktów zagranicznych. Tradycyjnie już, najbardziej zaawansowane formy takich kontaktów odzwierciedlone są w sprawozdaniach Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych, Zakładu Najnowszej Historii Politycznej, Zakładu Badań nad Elitami i Zachowaniami Wyborczymi, Zakładu Studiów nad Niemcami, Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką, Zakładu Badań Organizacji Not-for-Profit czy Zakładu Europeistyki.


Główne nurty tej współpracy obejmują:

 1.  Kontynuację projektu prof. B.W. Macha i prof. J.E. Jacksona z Department of Political Science, University of Michigan, dotyczącego przemian struktury społecznej w Polsce i wpływu tych przemian na postawy i zachowania wyborcze oraz ewolucji tych postaw wobec UE. Autorzy analizują szczegółowo polskie dane empiryczne i przedstawiają znaczenie programów UE dla kształtowania się w Polsce zarówno postaw wobec Unii, jak i zachowań politycznych.
 2.  Kontynuację prac w ramach sieci The European Network on Contemporary History (EURHISTXX), zrzeszającej instytucje badawcze z ok. 10 państw i koordynowany jest przez Institut d’histoire du temps présent (CNRS). W projekcie bierze udział kilku pracowników ISP PAN, w tym prof. D. Stola i dr P. Osęka. Prof. Stola jest przedstawicielem Instytutu w Radzie sieci. Sieć służy wymianie informacji naukowej, dyskusjom wewnątrzśrodowiskowym, rozwijaniu wspólnych perspektyw i podejść do dziejów najnowszych ponad narracjami narodowej wyjątkowości, w szczególności likwidacji skutków podziału historiografii w czasach zimnej wojny i opozycji wobec teleologicznej wizji historii Europy czy powielaniu schematów historii narodowej na poziomie UE.
 3. W 2011 r. zapoczątkowana została realizacja projektu badawczego pt. „Regime and Society in Eastern Europe (1956-1989). From Extended Reproduction to Social and Political Change” (RESOCEA), koordynowanego przez Wydział Studiów Kulturowych Uniwersytetu Sofijskiego. Projekt opiera się na długiej tradycji porównawczych studiów polityczno-historycznych i interdyscyplinarnych oraz na teoretycznych wysiłkach mających na celu wyjaśnienie dynamiki społecznej i zmian społecznych w Europie Wschodniej. W projekcie, z ramienia ISP PAN, udział bierze prof. D. Stola.
 4. Badanie „PARTIREP Uczestnictwo polityczne i reprezentacja we współczesnych demokracjach” (koordynowane ze strony polskiej przez dr A. Dudzińską, we współpracy z mgr A. Radiukiewicz) stanowiło część międzynarodowych badań ankietowych wśród członków parlamentów krajowych i regionalnych. Badania koordynował i współfinansował belgijski Vrije Universiteit Brussel w ramach belgijskiego konsorcjum badawczego. Poza danymi z badań ankietowych zgromadzono dwa dodatkowe zbiory danych: szczegółowe dane biograficzne oraz dotyczące przebiegu karier politycznych wszystkich posłów VI kadencji, a także dane o charakterze makro (cechy systemu politycznego w Polsce).


Wykaz instytucji, z którymi ISP PAN współpracuje w oparciu o umowy

 • Centre National de la Recherche Scientifique;

 • Rosyjska Akademia Nauk;

 • European Council Political Research;O

 • Oxford University;

 • Litewska Akademia Nauk;

 • Uniwersytet im. Jurija Fedkowicza w Czerniowcach;

 • Vrije Universiteit w Brukseli;

 • Wydział Studiów Kulturowych, Uniwersytet Sofijski.

Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi placówka współpracuje w sposób ciągły bez zawartego porozumienia

 • Stellenbosch University (RPA);

 • National Security Archives (USA);

 • Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (RFN);

 • Johns Hopkins University (USA);

 • Uniwersytet w Trydencie (Europejskie Centrum Badań nad Spółdzielczością i Przedsiębiorstwami Spółdzielczymi) (Włochy);

 • European Science Foundation (porozumienie na szczeblu PAN);

 • Max Planck Institut w Getyndze (RFN).