Procedury ws. stopni i tytułów naukowych
Podstawa prawna wg starych przepisów:

  - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 z dnia 16 kwietnia 2003 r., poz. 595)

  - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2004 Nr 15, poz. 128).

   

Podstawa prawna wg nowych przepisów (od 01.10.2011):

  - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r.  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 596 z 16.04.2003 r. z późn. zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26 września 2016 r.  w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (DZ.U. 2016.1586 z dn. 30.09.2016);

  - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.09.2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011, Nr 196, poz. 1165).

Finansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora (pobierz PDF).
 
Wzory dokumentów (pliki PDF):
Doktorat Habilitacja Profesura

.