Projekty realizowane w ramach działalności statutowej placówki

Tytuł projektu

Kierownik/uczestnicy projektu

Okres realizacji

Jednostki, instytucje: podmiotowość i kontekst w transformacji systemu i przebiegu biografii społecznych

prof. dr hab. Bogdan W. Mach

2014-2016

Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych państwa

prof. dr hab. Ewa Nalewajko

 2015-2017

Geografia wyborcza Polski 2014-2015

dr Michał Kotnarowski

2014-2015

Polska rzeczywistość instytucjonalna, gospodarcza i społeczna w drugiej dekadzie XXI w

dr hab. Marta Danecka

2014-2016

Stan wdrożenia różnych form partycypacji społecznej w usługach społecznych, szczególnie w zakresie koprodukcji. Perspektywy rozwojowe koprodukcji na przykładzie wybranych polityk publicznych

p.o. kierownika dr Joanna Szymoniczek

od 2015

Przenikanie wydawnictw emigracyjnych do radzieckiej Europy w latach 1956-1980, ze szczególnym uwzględnieniem Polski tego okresu

dr hab. Paweł Sowiński

od 2015

Polityczne i społeczne aspekty funkcjonowania aparatu bezpieczeństwa w systemie komunistycznym

prof. dr hab. Andrzej Friszke

od 2015

„Solidarność” i instytucje władzy - przebieg kryzysu ustrojowego i transformacji

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski

od 2015

Wpływ Radia Wolna Europa na sytuację w Polsce i w krajach za Żelazną Kurtyną w latach 1950-1989

prof. dr hab. Paweł Machcewicz

od 2015

Archiwum Partii Politycznych ISP PAN

p.o. kierownika dr hab. Irena A. Słodkowska

ciągłe

Różne formy oporu wobec systemu sowieckiego na terenach byłej II RP i ich odbicie w dyskursach we współczesnej historiografii polskiej i ukraińskiej

dr hab. Grzegorz Motyka

ciągłe

Polityka historyczna (polityka wobec pamięci) prowadzona na Ukrainie, Białorusi oraz w Rosji (w mniejszym stopniu także w Chorwacji i Serbii)

dr hab. Tomasz Stryjek

od 2015

Studia nad „polityką siłową” stosowaną przez ZSRR wobec państw i ich obywateli w strefie położonej między Bałtykiem a Morzem Czarnym

prof. dr hab. Grzegorz Nowik

2015-2017

Strategiczna wydolność państwa jako problem dla badań teoretycznych i empirycznych

prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

2011-2014

Obszary zapalne w ramach ładu światowego

dr Tomasz Paszewski

od 2015

Perspektywy Unii Europejskiej w wielobiegunowym świecie. Aspekty polityczne, ekonomiczne, kulturowe i międzynarodowe

prof. dr hab. Józef M. Fiszer

2012-2016

Euroregiony, stan obecny i perspektywy

dr hab. Ryszard Żelichowski

od 2015

Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowo-Wschodniej

dr hab. Adam Burakowski

od 2015

Praktyki codzienności jako forma walki bez przemocy

dr Paulina Codogni

od 2015

Zbrodnie komunistyczne. Aspekt prawny i historyczny

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

od 2015

Rola ministrów spraw zagranicznych w kształtowaniu polskiej polityki zagranicznej w latach 2004-2014 (W. Cimoszewicz, A. D. Rotfeld, S. Meller, A. Fotyga, R. Sikorski)

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

od 2015

Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989 roku

prof. dr hab. Piotr Madajczyk

od 2013

Polski Czerwony Krzyż – studium organizacji

dr Joanna Szymoniczek

od 2015

Geopolityczne wyobrażenia rosyjskich elit władzy – w odniesieniu do Rosji i świata

dr Konrad Świder

od 2015

Dyplomatyczna konstrukcja ładu powojennego (1943-1945)

prof. dr hab. Wojciech Materski

od 2015

Nowoczesność, kryzys i nowe dyskursy płci

dr hab. Nina Gładziuk

od 2015

Stosunki polsko-chińskie w latach 1956-57

prof. dr hab. Waldemar J. Dziak

2014-2015