Prof. nadz. dr hab. Wanda Jarząbek

Instytut Studiów Politycznych PAN, Zakład Studiów nad Niemcami

e-mail: wjarz@isppan.waw.pl

 tel. 22 825 52 21
Curriculum Vitae
(pobierz plik w formacie PDF)


Pracownik  ISP PAN od 1994 r.

 

Professor in the Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.   She specializes  in Polish political and social history of the 20th century, international relations, especially during the Cold War period  with special focus on  the German question and Polish foreign policy and in the question of CSCE (especially human rights in CSCE).  She published plenty on related topics.  She was a visiting professor at  Maison des sciences de l’homme in Paris , visiting scholar at the CWIHP (W. Wilson Center, Washington); in the Elliott School of International Affairs - Institute of  European, Russian and Eurasian  Studies  at G. Washington University in Washington,  at the Universität in Eichstätt (Germany), Herder Institute in Marburg, in the School of Slavonic and East European Studies at the London University, a visiting scholar in the German Historical Institute, Warsaw.

 

Informacja dotycząca działalności naukowej i badawczej

 

Zainteresowania badawcze:

 

Historia powszechna XX w.,  stosunki Wschód – Zachód szczególnie w okresie zimnej wojny, kwestia niemiecka w polityce międzynarodowej po II wojnie światowe; historia Polski w XX w.; polityka zagraniczna PRL,  miejsce PRL w bloku wschodnim; stosunki polsko - niemieckie w XX w. – wymiar polityczny, gospodarczy,  społeczny; polska emigracja polityczna, problem stosunku wobec przeszłości i jego wpływu na bieżącą politykę państw.

 

Studia/Studies:

 

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1988 – 1993, dyplom z wyróżnieniem.

 

* magisterium: maj 1993,  praca magisterska: „Wizje niepodległej Polski w koncepcjach politycznych rządu londyńskiego. Polska w stosunkach międzynarodowych”, pod kierunkiem prof. J. Holzera;

* doktorat: marzec 2002,  praca  doktorska: „Granica na Odrze i Nysie Łużyckiej w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wobec Polski i Niemiec 1945 – 1958”;

* habilitacja,  luty 2012,  na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt.: Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966 – 1976.  Wymiar dwustronny i międzynarodowy,   Warszawa 2011

 

Kursy:

*  July 1992,  Cortona, Italy,  Summer  School:  „Democracy and Anti-Democracy”, organized by Institute for Human Sciences, Wien,

*  September 1992,  University of Salzburg, „New Methods in History”,

*  April, 2000, Herder Institute, Marburg, „Polish – German Relations”,

 

Udział w projektach krajowych i międzynarodowych/ Participation in research projects:

 

* W czyim interesie? Polityka niemiecka PRL w latach 1944/45-1989/90, projekt NCN, kierownik projektu, 2012-2016.

 

* Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii Polski, Ukrainy, Niemiec, Chorwacji, projekt NCN.

 

* Struktury i działalność Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, projekt IPN, kierownik prof. J. Eisler, badania nad tworzeniem ‘polityki zagranicznej’ PRL, od 2012;

 

* W tyglu pokoleń – rok 1968 i jego wpływ na stosunki polsko – niemieckie (1968 – 2007), (2008 – 2010),

 

*  współpraca z Cold War International History Project przy W. Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie  od 1996,

 

*  współpraca z Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact od 2004 r. (od  2008 PHP on Collective Security),

*  współpraca z Nordic and North Central European Network of Cold War Researchers od 2009 do 2011 r.

 

*  udział w projekcie: „Germany and Central and Eastern Europe in the early CSCE process. The Federal Republic, the GDR and the states of the Warsaw Pact in their mutual perception and rapprochement 1966-1975”,  Uniwersytet w Manheim  w ramach projektu    "Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas",  Volkswagen Stiftung;  2006 – 2008;

 

*  udział w projekcie: Polacy i Niemcy: formy i rozmiary kontaktów obywatelskich”, projekt dofinansowany przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej,  2006-2007,

 

* udział w projekcie: „Polska jako jeden z krajów byłego bloku komunistycznego wobec polityki wschodniej RFN", projekt finansowany przez KBN,

 

Pobyty w instytucjach zagranicznych / Visiting scholar:

 

* październik 2011 – lipiec 2012 – Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie,  pracownik naukowy w ramach projektu  „Gewalt und Fremdherrschaft im Zeitalter der Extreme“,

 

* czerwiec – listopad  2006, Elliott School of International Affairs, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, G. Washington University,   Washington, D.C.

 

* styczeń – marzec  2003, Maison des sciences de l’homme, Paris, visiting professor.

 

* styczeń – marzec 2001, Instytut Herdera,  Marburg.

 

*  wrzesień  1997 – wrzesień 1998, Uniwersytet w  Eichsttaet, stypendium A. Toepfer Stiftung.

 

*  kwiecień – sierpień  1996, pobyt w Woodrow Wilson Centre, the Cold War International History Project,  Waszyngton.

 

* wrzesień 1995, J.F. Kennedy Institute of Northern America Studies, Free University Berlin.

 

*  styczeń – czerwiec 1995,  University of London,  School of Slavonic and Est-Eauropean Studies, program Tempus.

 

* czerwiec 1992,  Instytut Polski i Muzeum  im. gen. Sikorskiego, Londyn.

 

Kwerendy:

 

- archiwa niemieckie: Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes,  Berlin;   Archive der sozialen Demokratie, F. Ebert Stiftung,  Bonn,  Archive der CDU, K. Adenauer Stiftung, Sankt Augustin;    Bundesarchive,     Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR, Berlin; 

- archiwa francuskie:  Archives du Ministčre des Affaires étragngerčs,  Archives nationales,  Biblioteka Polska, Paryż.

-archiwa w  Wielkiej  Brytania: The National Archives (Public Record Office), Londyn, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego.

-archiwa amerykańskie: National Archives and Record Administration, College Par;

National Security Archives, Washington; L.B. Johnson Library, Austin;  G. Ford  Library, Ann Arbor; F.F. Kennedy, Boston;  Hoover Institution Archives, Stanford University;  Government Documents w Harvard College Library,  Harvard U., Massachusetts.

 

Udział w redakcjach czasopism:

 

-„Rocznik polsko – niemiecki”, 2005 – 2010  sekretarz redakcji, członek. 

- „European Review of History”,  1996 – 2003, 

-  „Teka Historyka”, pismo Studenckiego Koła Naukowego Historyków, 1991-1993,

- rady recenzentów: „International Relations and Diplomacy” od 2014, „Studia Zachodnie”, „Gdańskie Stosunki Międzynarodowe”, 

 

Inne:

 

- członek Rady Naukowej ISP PAN, od 2015

- członek Rady Naukowej Centrum Naukowego Collegium Civitas/ISP PAN od 2012r.; 

- członek  „German Studies Association, 2013/2014

- członek Zespołu ds. stosunków międzynarodowych, KBH Polskiej Akademii Nauk, od 2012r.

- koordynator  prac podyplomowego Studium Wiedzy o Niemczech (ISP PAN), 1996–1999,

- współorganizator  z ramienia ISP  projektu Fundacji im. F. Eberta i ISP PAN, „Krytyczna ocena historii – wyzwanie europejskie”,1995 – 1996,

 

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE / CONFERENCES

 

*The PUWP’s Attitude to Glasnost and Perestroika, konferencja: Perestroika-Commnism“,  Freie Universitӓt, Berlin, 25-26.02.2016.

 

*Foreign Correspondents and Intelligence – a Case Study in Activity of Polish Correspondents aboard and Foreign Correspondents in Poland, konferencja: Need to Know V,  Greifswald,  listopad 2015.

 

*Dyskusje nad przeszłością i jej przezwyciężaniem a kształtowanie polityki Rzeczpospolitej Polskiej wobec mniejszości ukraińskiej w latach 1989-2005,  III Kongres Politologii, Kraków wrzesień 2015.

 

*Problem praw człowieka w stosunkach PRL z zachodnimi sygnatariuszami Aktu Końcowego KBWE w latach 1975-1980, konferencja: PRL na pochylni, IPN, Arłamów, 10-12.06.2015.

 

*Polityka zagraniczna Polski czy PZPR? ,konferencja: partia-Państwo-Społeczeństwo, IPN,  Warszawa 5.11.2014.

 

*Something Old, Something New- Communist Intelligence during the Process of German Reunification,  konferencja:  Need to Know IV, Leuven, 22-25.10.2014.

 

*Thinking about European Peace and security in People’s Poland, konferencja: The Pacification of Post-World War Europe. Continuity and Breaks in Mentalities and Politics, IMGF, NIH, Warszawa 20-22.02.2014.

 

*Kontynuacja czy zmiana? Propaganda PRL wobec Niemców w latach 1966-1976,  konferencja: Władze komunistyczne wobec ludności niemieckiej w Polsce, Gliwice 28-29.11.2013.

 

*Zbrodnie wojenne jako element inżynierii społecznej a stosunki polsko-niemieckie, II Zjazd Niemcoznawców, Wrocław 21-23.11.2013.

 

* Polska i Szwajcaria wobec idei zwołania Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, konferencja: Polska i Szwajcaria w obliczu wyzwań XX w., org. Centre de civilisation francaise et d’etudes franҫophone,  Univeristé de Fribourg, ISP PAN, Warszawa 17-18.10.2013.

 

* Panel- The Two Germanies and Their Eastern Neighbours in the late Cold War: German responses to Poland’s Solidarity Movement, commentary,  konferencja: German Studies Association 37th Annual Conference, Denver 3-6.10.2013.

 

*An Age-long Enemy? Germany as the Object of Intelligence Activity of Communist Poland,  Visby 25-28.09.2013.

 

* Getting into a Trap: Poland’s economy in the 1970s Europe, konferencja: Socialist Visions and Policies on European Integration,  European University, London School of Economics, Florencja 25-26.05.2013. 

 

*Deutsche Frage in Polnische Aussenpolitik, konferencja: Kaleidoscop aktueller Studien und Projekte zur Ostmitteleuropaforschung, Marburg 11-13.04.2013.

 

* „The Western Relations of the Polish United Workers’ Party”, konferencja: Between Moscow and Europe: Communication Networks and Interparty Relations of European Communist Parties, University of Vienna, Wiedeń 1-2.02.12013,

 

* „Opozycja i władze PRL a madrycka konferencja przeglądowa KBWE”,  konferencja: Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989,  27-28 listopada 2012,

 

* współorganizator, komentator, konferencja “Images of the ‘other’ in Central and Eastern Europe”, konferencja NIH, European Network Remembrance and Solidarity, ISP PAN, 15-17.11.2012, Warszawa,

 

* „Getting into a trap -   economic factor in the Polish foreign policy in the 1970s”,  konf. „Cooperation and Integration in Europe in the 1970s: Policies and Views from Central -  Eastern Europe”,  9-10.12, 2011,  Florencja, org.  European University Institute, 

 

*  „I’influence d’Helsinki dans les pays de l’Europe de l’East,    konf.    1979 – 1981. Un tournant dans les  relations internatonales,  12 –14.05.2011, Paryż,   organizatorzy SciencesPo,  IHA,

 

* „Poland’s Relations with the  Middle East during the East – West Détente in the 1970s”,  konferencja Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies,  Waszyngton, 17-19.11.2011,

 

*  „A chance or a trap – the  human rights issues, political dissents and state authorities in communist Poland, 1980 – 1989”,  konferencja  ‘Rigts of Individual during the Cold War”,   11- 12.03. 2011, Schaeffergarden, org. Uniwersytet w Kopenhadze, Uniwersytet Sztokholmski,

 

* „L’influence d’Helsinki dans les pays de l’Europe de l’Est”, konferencja: „1979 – 1981. Un tournant dans les relations internationales”, Paryż 11- 13.05.2011.

 

* “A chance and a trap - the human rights issues, political dissents and state authorities in communist Poland,   1980 – 1989”,   konferencja: Rights of Individual during the Cold War”, Kopenhaga 11-12.03.2011.

 

* „Zur polnischen KSZE – Strategie zwischen Belgrad und Madrid”, konferencja:   Der KSZE – Prozess: Internationale Politik und gesellschaftlisce Transformation (1975 – 1989/1990), IfZ, München,  21-25.10.2010

 

* „Pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim – wybrane przykłady w latach 1956 - 1989”,  konferencja: Mechanizmy i ludzie władzy PRL, Warszawa 15-15.10.2010.

 

* „International Repercussions of the Polish Crisis”,  konferencja: On the Path to Reunification – West and East Germany in their Alliances from 1970 to 1990, Potsdam 22 – 24 September 2010.

 

* „PRL a prawa człowieka w kontekście procesu KBWE”,  konferencja: Opozycja z perspektywy międzynarodowej. Historia ruchów dysydenckich i opozycyjnych Europy Środkowo – Wschodniej, Niemiecki Instytut Historyczny,  Warszawa, 17-19.10.2010.

 

*  „Enthusiastic? Reserved?   Poland and the Willy Brandt’s Ostpolitik, 1969 – 1972”,   konferencja org. przez Center for German and European Studies, Haifa University,   15 – 18.12.2009, Hajfa

 

* „Zjednoczenie Niemiec w polityce rządu premiera Mazowieckiego”,  konferencja: Polska wobec zjednoczenia  Niemiec,   Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki,  4.12.2009.

 

* „Problem praw człowieka w polityce zagranicznej PRL w latach 1980 – 1989  ze szczególnym uwzględnieniem procesu KBWE”, konferencja: Polityka i humanitaryzm, Uniwersytet Opolski,   Opole 17 – 19.11.2009,

 

* „Between ideology, realism, Soviet bloc’s loyalty and county’s interest. The economic factor in  Polish foreign policy 1956 – 1989”, konferencja org. przez Instytut Historii Powszechnej Uniwersytetu Moskiewskiego, Moskwa  9 – 10.11.2009.

 

* „MSZ a Wydział Zagraniczny KC PZPR 1956 – 1989” , konferencja „PZPR jako machina władzy”, org. ISP PAN, IPN,  Warszawa 11- 13.12. 2008.

 

* „Wpływ wydarzeń 1968 r. na Ostpolitik RFN”,  konferencja  na temat wydarzeń 1968 r.,  org. Niemiecki Instytut Historyczny, ISP, Warszawa  5-7.12. 2008.

 

*  „Na szachownicy wielkich mocarstw.  Polska w kontekście międzynarodowym  roku 1988”,   konferencja:  W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988r., org. Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 25.11.2008, 

 

* „Polska  w strukturach politycznych Układu Warszawskiego”, konferencja: Europa Środkowo – Wschodnia w zimniej Wojnie 1945 – 1989,  org. IPN, ISP PAN;   17-21.10.2008,

 

* „The impact of the German Question on the Polish attitude to CSCE”, konferencja: Détente and CSCE in Europe, org. przez USD, Uniwersytet w Mannheim, Praga 12-15.11.2008,

 

*  „Disappointments?   Lost illusions?  Poland and the CSCE follow – up meeting in Belgrade 1977 – 1978”, konferencja  org. przez W. Wilson Center, Waszyngton  i OBWE,  Belgrad, 8-10.03. 2008.

 

* „Wpływ wydarzeń 1968r. na politykę zagraniczną PRL”, org.   IH PAN, IPN,  Bydgoszcz, 6-7.03.2008.

 

*  „Polish Reactions to the West German Ostpolitik and East-West Détente, 1966–1978”, Kopenhaga, 4-5.12.2007.

 

*  „The Polish –  Czechoslovak   Controversies over the German Question as  seen from Warsaw (1955 – 1975)”, doroczna konferencja American Association for the Advancement of  Slavic Studies, Nowy Orlean,  15-18.11.2007.

 

*  “Détente  and the Polish propaganda related to the West Germany and its citizens, 1970 – 1975”,  konferencja org.  przez Fundację F. Eberta w Budapeszcie, Uniwersytet w Mannheim, Budapeszt, 18-21.10.2007.

 

* “ Polska wobec Ostpolitik RFN”,  konferencja: „Willy Brandt a Polska”, org. IH UW,  Centrum W. Brandta,  Fundacja F. Eberta,   Warszawa,  28 - 29.06.2007.

 

*  “The Cold War in the Middle East in the light of the new Evidence   from the Polish Archives”, workshop: “New Evidence on the Cold War in the Middle East, 1967 – 1974”, org. CWIHP, W. Wilson Center, Waszyngton, 7 – 8.06.1967.

 

* „The Polish People Republic’s   Authorities and  the social contacts  between Poles and  West Germans.   The political surroundings”,  konferencja nt. polsko – niemieckch kontaktów społecznych, Drezno,  2-3.06. 2007.

 

*  “Shadows of Memory and the German question in  the Polish  politics 1989 – 2006”, konferencja „Polish – German Post – Memory”, org.  Polish Studies Center Indianapolis i  Harvard University, Indianapolis,  19-21.04. 2007.

 

* „Między epoką lodowcową a poszukiwaniem porozumienia.   Polska  wobec stosunków dwustronnych   z RFN w latach  1956 –1981”, workshop:  Sąsiedztwo polsko – niemieckie w stuleciu dyktatur, org. przez Centrum Europejskie Książ, Hanna Arendt Institut, Drezno, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Książ, 15-15.02.2007.

 

*  „Ponadgraniczne kontakty obywatelskie a polska polityka zagraniczna 1970 – 2005”,  workshop pt. „Polacy – Niemcy: formy i zakres kontaktów obywatelskich 1971 – 2005”, Warszawa, 17-18.11.2006.

 

* „Wpływ wydarzeń 1956r. na politykę zagraniczną PRL”, Berlin,  1-3.12.2006.

 

*  „Influence of 1968  events  on the Polish Foreign Policy”,  Sofia, 9-12.11.2006.

 

* „Poland and the process of German reunification 1989/1990  -  continuity and change in the Polish  political thinking”,  org. Sorbonne 3, 15-17.06. Paryż 2006.

 

*  “Hopes and fears: Poland and the Ostpolitik 1966- 1975”, Columbus, Ohio, 11-13.05.2006.

 

*   “Poland and the idea of CSCE 1966 – 1989”,  org. PHP, Zurich,  11-14.09. 2005. 

 

*   „Gomułka Doctrine?  Poland – East Germany and the Soviet bloc Eastern Policy”, konferencja Society of Historians of American Foreign Relations, Washington , 20-22.06.2005.

 

* „Polskie prace przygotowawcze do traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej”, Gdańsk,  16-17.06.2005.

  

*    „The Approach of the Polish Government to the Principle VII”, międzynarodowa konferencja „ The Helsinki Process and the Demise of Communism”, organizator: Ceskoslovenske Dokumentacni Stredisko, Praga, 5-7.06.2005.

 

* „Trudna normalizacja stosunków PRL – RFN”, organizator: ISP,  Stacja Naukowa PAN w Berlinie międzynarodowa konferencja „Recepcja Ostpolitik w krajach Europy Wschodniej”, Berlin, 20-22.01. 2005,

 

*  „Did Gomulka start economic opening to the West. Relations between economic and foreign policies in Poland 1956 – 1970”,  konferencja Society of Historians of American Foreign Relations (SHARF),    Austin/Texas,  19-21.06. 2004.

 

*  „Kształtowanie się polityki PRL wobec Ostpolitik 1966 – 1972”, Warszawa, 12-14.10.2003.

 

* „China in the Polish Eyes 1966 – 1972”, org. Cold War International History Project, Cold War Group Hungary, Budapeszt, 30.10. – 2.11.2003.

 

*  „Historische  und aktuelle Bedeutung der polnisch – französichen Beziehungen in und für Europa”, Fundacja Eberta, (Workshop: „Kann die deutsch – französische Achse ein Vorbild für eine neue Qualität der deutsch – polnischen  Beziehungen sein”), Warszawa,  4-5.04.2003.

 

*  „Niemcy  na drodze kontaktów Polski  z  mocarstwami anglosaskimi – bariera czy pomost?”, Warszawa  grudzień 1999.

 

*  „The Polish Government and the German Question 1955 – 1959”, org. Science Centre of Northrhine – Westphalia, Essen, listopad 1998.

 

* „The Polish Sources on the Berlin Uprising 1953”, org. W. Wilson Center, ZHF Poczdam, Poczdam,  listopad 1996.

 

* „Myśl polityczna Zdzisława Stahla”, ISP PAN, konferencja: „Myśl polityczna na Wygnaniu”, Warszawa,  grudzień 1995.

 

* „Znaczenie Okrągłego Stołu dla zakończenia działalności Władz RP na Obczyźnie”, Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn, sierpień 1995.

 

* „National Minorieties in Poland and Formation of the Polish Foreign Policy”, Sofia,  listopad 1995.

 

* „National Minorities in Poland”, organizator: Center for European Security Studies,

Groningen, październik 1994.

 

* „Kryzys polityczny na emigracji i powstanie Rady Trzech”,  „Polska Emigracja Polityczna”, IH PAN,  Warszawa, listopad 1992, 

 

* „Bielorussians today – the revival of national thought in the 80 –ties. The problem of national identification: language, religion, tradition”,  Uniwersytet Wiedeński, kwiecień,  1991,

 

- współorganizacja konferencji naukowych, w tym międzynarodowych, w których ISP było partnerem, np.   Polski Październik 1956 (Berlin 2006),  Polska jako kraj bloku wschodniego wobec niemieckiej polityki wschodniej (Berlin 2005),  Polska 1986 – 1989: koniec systemu (Miedzeszyn 1999),  Kryzys polski 1980 – 1981 (Jachranka 1997),

 

 

Wykłady na zaproszenie instytucji naukowych, badawczych, udział w panelach:

 

*Polityka niemiecka w okresie późnego  PRL, 1986-1989, wykład  otwarty  w Instytucie Studiów Politycznych PAN, 15.03. 2016.

 

*Seminaria polsko-niemieckie Fundacji im. R. Schumana i Uniwersytetu Warszawskiego,   prelegent na  seminarium poświęconym pojednaniu polsko-niemieckiemu, 3.12.2015.

 

*Udział w panelu  'Przegrani i wygrani wojny' na konferencji "Maj-wrzesień 1945. Kto wygrał wojnę, kto przegrał pokój?",  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ISP PAN, Warszawa, 25.06.2015.

 

* Udział w 11. Debacie Lelewelowskiej "Stosunki międzynarodowe, prawa człowieka i koniec zimnej wojny. AK KBWE po 40 latach", panel z S. Snyder i J. Eckelem,  DHI, Warszawa, 2.06.2015 r., NIH, Warszawa  

 

* Udział w panelu : "Discussion about genocide and war crimes in Polish-German-Ukrainian interrelations since 1945" na konferencji "Social Engineering", ISP PAN, U. Kijowski, Herder Instuitut, Warszawa, 25-26.02.2015 r.;

 

* 1968 und 1970, Wendepunkten der Deutsch-Polnische Geschichte, Academia Baltica, Sankelmarkt, 18.10.2014.

 

* „Poles and Germans – from destructions and ruins to open coexistence and cooperation”, IFDS Seminars, SGH 2014 I 2015.

 

**Udział w panelu na temat filmu telewizji  ZDF pt. „Nasze matki, nasi ojcowie”  – z głosem Polish Reactions to the TV-series Unsere Mütter, Unsere Vätter,  German Studies Association 37 Annual Conference, Denver 3-6.10.2013: 

 

* „Polen und KSZE, udział w panelu Die KSZE im Ost-West Konflikt, Institut für Zeitsgeschichte/Leibniz Gemeinschaft, Berlin 23.04.2013.

 

*  Polska wobec polityki wschodniej RFN,  prezentacja  w  Fundacji Eberta, Bonn, 13.02.2009, 

 

* Normalization? West Germany, Poland and  the Pitfalls of Iron Curtain Diplomacy, 1956 - 1991”,   na zaproszenie  Department of History Princeton University USA  w cyklu: Modern Europe Colloquium,  wykład otwarty, 20.11.2007,

 

* „Poland and Ostpolitik”,  Techniczny Uniwersytet w Dreźnie,  wykład otwarty  30.04.2007, 

 

* wykład dla programu  „Building Peace through Education” (z udziałem Izraelczyków i Palestyńczyków) pt. „Polish – German relations  from 10th till 20th century - an outline”, Warszawa,   2.08.2007,

 

* udział w seminarium prof. Hope Harison na G.  Washington University (w czasie pobytu w   Institute for European, Russian and Eurassian Studies),  jako obserwator i  komentator.  

 

* wykłady w podyplomowym  Studium Dyplomacji przy Polskim Instytucie Spraw Międzynardowych,

-  „Kierunki polityki zagranicznej PRL w latach 60-tych,  kwiecień 2005,

 - „Poczdam. Polska wobec dwóch państw niemieckich 1945 – 1956”, styczeń 2007,

 

* wykład gościnny:  „Polityka zagraniczna PRL w okresie détente”  w ramach cyklu wykładów organizowanych przez Instytut Herdera i  Wydział Historyczny Uniwersytetu w Marburgu,  kwiecień 2002,

 

* wykłady dla nauczycieli polonijnych, lipiec 2001, lipiec  2002,  Centrum Polonijne, Lublin, „Stosunki polsko – niemieckie i polsko – rosyjskie 1945 – 2002”,

 

 

Ekspertyzy, konsultacje naukowe:

-  konsultacja naukowa  razem z dr  Jackiem Młynarczykiem przy przygotowaniu  polskiego wydania pracy Ulricha Herberta pt.: „Werner Best. Studium biograficzne”,    wyd. Warszawa 2007,  Seria Klio w Niemczech  Niemieckiego Instytutu  Historycznego,

 

- współpraca  z Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP w związku z projektem ustawy  o uznaniu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec za nieważne, ekspertyzy:  pt.: Wpływ oświadczenia rządu PRL z 23.08. 1953r. na realizację umowy węglowej z ZSRR z 1945r.  Bilans korzyści i strat,    7 marca 2005  i  Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uznania deklaracji z 23 sierpnia 1953r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji  wojennych za nieobowiązującą,

 

 

Doświadczenia dydaktyczne:

 

* Collegium Civitas:

- wykłady: Historia powszechna w XX w. dla studentów zaocznych  od 2002 r., 

- konwersatorium: Polityka zagraniczna  Polski w XX  w., rok akademicki 2008/2009,

- konwersatorium: Niemieckie rozliczenia z przeszłością nazistowską i komunistyczną, rok akademicki 2002/2003,

- konwersatorium: Tradycja i pamięć. Przemiany kultury politycznej w RFN po II wojnie światowej, rok akademicki 2001/2002,

 

* Instytut  Historyczny  Uniwersytetu Warszawskiego,

 

-wykłady w języku angielskim  dla studentów zagranicznych przebywających na UW w ramach programu Unii Europejskiej „Erazmus”: 

 „German Question in the Polish Foreign Policy 1956 – 1972”,  kwiecień 2005,

„ Poland and  the problem  of building  collective security system in Europe”,  maj 2005,    

- ćwiczenia: Z dziejów  zimnej  wojny , 1995- 1997;  

- ćwiczenia: Niemcy a narodowy socjalizm,  1993 – 1995;

- ćwiczenia: Polska wobec mniejszości narodowych, 1993 – 1995;

- ćwiczenia w Studium Zaocznym IH UW w latach 1993 – 1997 z zakresu historii  XX w., m.in. konfliktu Wschód – Zachód, stosunków polsko - niemieckich w XX w. 

 

-  Udział w objazdach naukowych dla studentów pierwszego i drugiego roku historii 1994 -1995.

 

* Centrum Europejskie  Uniwersytetu Warszawskiego,

- wykład:  Historia Europy 1945 – 1991,  w latach 1996- 1998

 

 

* Podyplomowe Studiów Dyplomacji, Polski Instytut Studiów Międzynarodowych, wykłady

 

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS:

 

Książki/Books:

 

*1968 and the Polish-West German relations, W. Jarząbek, P. Madajczyk,J. Szymoniczek,  Warszawa 2013,  

 

* Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec polityki wschodniej Republiki Federalnej Niemiec w latach 1966 – 1976.  Wymiar dwustronny i międzynarodowy,  Warszawa 2011

 

*  Polska  wobec  Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Plany i   rzeczywistość , 1966 - 1975r.,    Warszawa 2008

 

* PRL w politycznych  strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955 – 1980, Warszawa 2008,

 

Working papers:

* Hope and Reality: Poland and the Conference on Security and Cooperation in Europe, 1964 – 1989,    Cold War International History Project Working Paper No 56, Washington,  May 2008,

 

 

Artykuły i rozdziały w książkach/Articles:

 

* „Rząd Polski na Wychodźstwie wobec zbrodni niemieckich w Polsce, 1939-1943. Uwagi do problemu”, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, nr 23/2015. 

 

* „Polish economic policy at the time of detente”, „European Review of History-revue europѐenne d’histoire”, tom nr  21/2, 2014

 

* „Dialog naukowy czy element polityki- spotkania polskich historyków emigracyjnych i historyków niemieckich w 1956 i 1964 r.”, „Rocznik polsko-niemiecki”, nr 21/2014. 

 

* „A trap and a Chance: Basket III, dissent and state authorities in Communist Poland”,  w: Human Rights in Europe during the Cold War, red. R. Magier, K. Molin, Rouhledge 2014.

 

*   „Kamień drążący skałę…“,  Opozycja antykomnistyczna w krajach bloku wschodniego w latach 1945-1989“, red.  M. Świder, K. Łabędź, Kraków 2014.

 

* „Konsequenzen der polnischen Kriese für den Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands”,  w: Wege zur Wiedervereinigung. Die beiden deutschen Staaten in ihren Bündnissen 1970 bis 1990, Hrsg. Oliver Bange, Bernd Lemke,  München: Oldenbourg Verlag 2013.

 

* „An Escalating Problem: The People’s Republic of Poland and Human Rights in the CSCE Process, 1975-1983”, w: Entangled Protest.  Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union, ed. Robert Brier, Osnabrück: Fibre 2013.

 

* „Partia a polityka zagraniczna PRL. Uwagi na temat powiązań między Wydziałem Zagranicznym KC PZPR, MSZ i innymi podmiotami”, w: PZPR jako machina władzy,  red.  D. Stola, K. Persak, Warszawa, IPN 2012.

 

* „Im Schatten des Grenzproblemes. Polen und der Wiedervereinigungsprozeß Deutschlands in den Jahren 1989-1990, w:  „Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte”,  Heft 1, 16. Jahrgang 2012.

 

*  “Lost illusions? The Polish government and human rights issues from Helsinki to Belgrade, 1975 – 1978”, w:   From  Helsinki to Belgrade. The Firs CSCE Follow –up Meeting and the Crisis of Détente,    Vladimir Bilandžić, Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović,  (eds).           

 

* „Troublesome Human Rights. The Polish Strategy between the Belgrade and Madrid CSCE Follow-up Conferences”  w: Die KSZE im Ost-West-Konflikt. Internationale Politik und desellschaftlische Transformation 1975 – 1990, Matthias Peter, Herman Wentker (Hrsg.),    München, Oldenbourg Verlag 2012.

 

*  „Shadows of Memory in the Polish – German Relations (1989-2005)”, w: Germany, Poland and the Postmemorial Relations. In Search of Livable Past, red. K. Kopp, J. Niżyńska, Palgrave MacMillan 2012,

 

* „Rok 1968 a stosunki polsko – niemieckie w długiej perspektywie”, „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 20 Warszawa 2012,

 

* „Pozycja peerelowskich elit władzy w bloku wschodnim. Wybrane przykłady z lat 1956 – 1980”, w: Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy,  red. K. Rokicki, R. Spałek,  Warszawa, IPN 2011, 

 

* „The  authorities of the Polish People’s Republic and human rights issues in the CSCE process”  w: Poland and the Netherlands: A case Study of European Relations, red. D. Hellema, R. Żelichowski, B. van der Zwan, Dordrecht 2011,

 

*  „Formuła  Schumanna na tle  stosunku Francji do powojennego status quo w Europie”,  „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 19, Warszawa 2011,

 

* „Polska w polityce międzynarodowej i „zimnej wojnie” w: PRL od grudnia 70 – do czerwca 89, red. K. Persak, P. Machcewicz, Warszawa 2011.

 

*  „Deutsche (Neue) Ostpolitik aus polnischer Perspektive, 1966–1972“,  w: „Nie mehr eine Politik über Polen hinweg“. Willy Brandt und Polen,  red. F. Boll, K. Ruchniewicz,  Bonn 2010,    

* „Problem praw człowieka w polityce zagranicznej PRL w latach 1980 – 1989 ze szczególnym uwzględnieniem procesu KBWE”,   w:  red. M. Świder, Polityka i humanitaryzm,   Toruń 2010,

 

* „Od Helsinek do Belgradu – władze PRL a problematyka trzeciego koszyka KBWE w latach 1975 – 1978”,  „Wrocławskie studia z polityki   zagranicznej”, tom 3,  Toruń  2010, K. Ruchniewicz, Bożena Szaynok, J. Tyszkiewicz,

 

*  „Dyplomacja Polska w okresie odprężenia, 1969 – 1975”,  w:   Historia dyplomacji polskiej,  tom VI,  red. W. Materski,    Warszawa  2010, 

 

* „Wpływ wydarzeń 1968 r. na Ostpolitik i jej recepcję w Polsce”, w: „Rocznik Polsko – niemiecki”,  18/2010,

 

*Poland in the Warsaw Pact 1955–1991: An appraisal of the role of Poland in the political structures of the Warsaw Pact(wraz z wyborem dokumentów), 2010, www.php.isn.ethz.ch/collections

 

*  “Polish reactions to the West German Ostpolitik and the East – West détente (from  the late 60-ties until late 70-ties)”  w: Perforating the Iron Curtain, ed.  P. Villaume, O. A. Westad, Kopenhagen 2009

 

*  „Die Volksrepublik Polen in den politischen Strukturen des Warchauer Vertrags zu Zeiten der Entspannung und der Ostpolitik“,  w: Der Warschauer Pakt. Von Gründung bis zum Zusammenbruch 1955 – bis 1991,  red. T. Dietrich, W. Heinemann, Ch. Ostermann,  Berlin 2009,

 

* „Wpływ wydarzeń 1956 roku na politykę zagraniczną PRL w:  Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, C. Król, Warszawa 2009, (tłumaczenie: Der Einfluss der Ereignisse von 1956 auf die Aussenpolitik der VR Polen, w: Das Jahr 1956 in Polen und seine Resonanz in Europa, red. J. Szymoniczek,  E. Król,   Warszawa 2010)

 

* „Z zimną wojną w tle. Polska wobec stosunków dwustronnych z RFN w latach 1956 – 1981”,  „Studia Zachodnie”, 11/2009,

 

* „Zagraniczne reakcje na wydarzenia polskiego Marca 1968 roku  w raportach polskich dyplomatów”, w: Marzec’68  z czterdziestoletniej perspektywy, red. D. Kisielewicz, M. Świder,  Opole 2009,

 

* „W cieniu problemu granicznego. Polska a proces jednoczenia Niemiec w latach 1989 – 1990”,   „Rocznik  Polsko Niemiecki”, nr 17/2009, 

 

* “China in the Polish Eyes 1966 – 1972”,  (2009),  www.coldwar.hu/htlm/en/publications

 

* „Na szachownicy wielkich mocarstw. Polska w kontekście międzynarodowym roku 1988, w: W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku,  Gdańsk 2009, red. zbiorowa,

 

* “Preserving the Status Quo or Promoting Change The Role of the CSCE in the Perception of Polish Authorities, 1964- 1989”,   w:   Helsinki 1975 and the Transformation of Europe, red. O. Bange i G. Niedhart, New York, Oxford 2008,   

 

* „Władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  wobec kontaktów obywatelskich   między Polakami  i Niemcami  z RFN. Uwarunkowania polityczne 1970 – 1989. Zarys tematu.”,  w: Polsko – niemieckie kontakty obywatelskie,  red. P. Madajczyk, P. Popieliński,  Warszawa 2008,

 

* “Poland and the CSCE Follow – up Meeting in Belgrade1977 – 1978,  w:  From Helsinki to Belgrade – The First CSCE Follow – up Meeting in Belgrade 1977/78,  ed. V. Bilandžić, M. Kosanović,  Zikic Stiftung/OSCE:  Beograd  2009,

 

* „Zwischen Eiszeit und Verständigungssuche. Einstellung der  Polnischen Regierung zu Beziehungen mit der BRD in den Jahren 1956-1981“, w:  Partner oder Kontrahenten? Deutsch – polnische Nachbarschaft im Jahrhundert der Diktaturen, wyd. M. Schmeitzner,  K. Stokłosa,  Berlin 2008,

 

* „Wpływ wydarzeń 1968r. na politykę zagraniczną PRL”,  „Dzieje Najnowsze”, nr  1/2008,

 

* ”Ulbricht- Doktrin” oder „Gomułka – Doktrin”? Das Bemühen der  Volksrepublik Polen um eine geschlossene Politik des komunistischen Blocks gegenüber der westdeutschen Ostpolitik 1966-67“, „Zeitschrift  für Ostmitteleuropa – Forschung”,  55 (2006), H.1,

 

* „Polska wobec problemu podpisania traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej. Prace przygotowawcze w latach 1945 – 1962”, w: red. M. Nurek,  Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945 – 2005, Gdańsk 2006,

 

* „Miejsce Polski w polityce międzynarodowej w latach 1944 – 1947”, „Pamięć i Sprawiedliwość”,   2/2005,  

 

* „Władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec problemu reparacji i odszkodowań  od Republiki Federalnej Niemiec 1953 – 1989”,   „Dzieje Najnowsze”, nr 2/2005,

(tłumaczenie: ”The Authorities  of the Polish People’s Republic and the Problem of Reparations and Compensations  from the Federal Republic of Germany 1953 – 1989”, w: “The Polish Foreign Affaires Digest”, 4/2005,)

 

* „Doktryna Ulbrichta czy doktryna  Gomułki? Polska a koordynacja polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach 1966 – 1967”, „Dzieje Najnowsze”,  3/2005, 

 

*  „Władze PRL wobec normalizacji stosunków z RFN w latach 1970 – 1975“, „Rocznik Polsko – Niemiecki” ,  12/ 2005,        (tłumaczenie: ”Die Haltung der Volksrepublik Polen zur Normalisierung der Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland 1970 – 1975”,  „Deutsch – Polnisches Jahrbuch”, No. 13/2006,) 

 

* „Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uznania deklaracji z 23 sierpnia 1953r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji  wojennych za nieobowiązującą”,  „Przegląd Sejmowy”,  4 (69)/ 2005, publikacja  monograficzna,

 

* „PRL wobec nowej polityki wschodniej RFN (1966 – 1967)”, w: Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego, red. J. Holzer, J. Fiszer,  Warszawa 2004,   

 

* „Dyplomacja polska wobec zbliżenia francusko – niemieckiego 1958 – 1963”, w: „Studia z polityki zagranicznej PRL”, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, Toruń 2002,

 

*  „W sprawach niemieckich nasz głos musi mieć swą wagę... Problem niemiecki  w polskiej polityce zagranicznej w latach 1956 – 1958”,  „Dzieje Najnowsze”,  2/2001,

 

*  „Niemcy na drodze kontaktów Polski z mocarstwami anglosaskimi, bariera czy pomost?”, w:  Rola Niemiec w dochodzeniu Polski do struktur zachodnich, red. J. Holzer,  Warszawa 2001,

 

* „W poszukiwaniu porozumienia z Republika Federalną Niemiec – tajne rozmowy z Albrechtem von Kesselem w Waszyngtonie w 1957 roku”, „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 8,  Warszawa 2000,

 

* „Problem niemiecki w polskiej polityce wobec mocarstw zachodnich i państw niezaangażowanych  w czasie drugiego kryzysu berlińskiego 1958 –1961 (wybrane zagadnienia)”, w: Polska – Niemcy – Europa, Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Holzera, Warszawa 2000, red.  J. Fiszer, E. Dmitrów, C. Król, W. Jarząbek, P. Madajczyk, 

 

*  „Rozmowa Charlesa de Gaulle’a z Władysławem Gomułką w czasie wizyty generała w Polsce we wrześniu 1967 roku”,  „Dzieje  Najnowsze”, 4/2000

 

* „Z Polską nie robię żadnych przetargów...” Gen. Charles de Gaulle, granica na Odrze i Nysie Łużyckiej i kryzys algierski”,  „Dzieje Najnowsze”,  3/1999,

 

* „Konsekwencje konferencji „okrągłego stołu‘ w: Materiały do dziejów Uchodźstwa Niepodległościowego, tom VI, red. Zbigniew Błażyński, Ryszard Zakrzewski,  Londyn 1995,

 

* „Rola i aspekty układu „okrągłego stołu” 1989”, w:   Materiały do dziejów Polskiego Uchodźstwa niepodległościowego 1939 – 1990” tom VIII, red. Z. Błażyński,  Londyn 1996,

 

*  „Myśl polityczna Zdzisława Stahla”, w: Myśl polityczna na Wychodźstwie, red. Andrzej Friszke, Warszawa 1995,

 

 

Dokumenty ze wstępem/Edited documents:

 

*Komisja Podręcznikowa a stosunki PRL-RFN w latach 1972-1975, „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 21, Warszawa 2013,

 

* Rok 1968 a stosunki polsko – niemieckie w świetle dokumentów, „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 20 Warszawa 2012,

 

*Wizyta posła Stanisława Stommy w RFN w 1969 r.  – o trudnościach w funkcjonowaniu półoficjalnych kanałów kontaktów  w procesie normalizacji stosunków PRL – RFN”,  „Rocznik Polsko – niemiecki”,  nr 18/2010,

 

*  „Wizyta posła Stanisława Stommy w RFN w 1958 roku”,  „Rocznik  Polsko Niemiecki”, nr 17/2009,

 

*  Problematyka łączenia rodzin w dokumentach KBWE  w kontekście stosunków PRL – RFN, w: „Rocznik Polsko – Niemiecki”, nr 16/2008,

 

* „Polsko – belgijskie konsultacje w sprawie konferencji europejskiej w latach 1966 – 1967,  Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 5/2007,

 

* „Rozmowa w cztery oczy między generałem Charles’em de Gaulle’em i Władysławem Gomułką”,   (protokół francuski), „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, t.5, nr 2, 2005,

 

* „Na marginesie koordynacji polityki bloku wobec Ostpolitik” (protokół ze spotkania I sekretarzy na Krymie w 1972 r.),  “Rocznik Polsko – Niemiecki” nr 2002-2003,

 

*  „Rozmowy ministra S. Olszowskiego  w czasie wizyty w Bonn, 13 – 14 września 1972”, „Rocznik Polsko – Niemiecki” 11/2003

 

 

Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach:

 

 

-  „Niewykorzystana szansa?”. Recenzja z tomów dla okresu PRL serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, redaktor naczelny Włodzimierz Borodziej  w: „Dzieje Najnowsze”, nr 3/2012,   

 

-Tytus Jaskułowski, Karoline Gil (red.), Dwadzieścia lat później. Rozmowy o polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy / Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftvertrag, Wrocław 2011,

 

- Agnieszka Kisztelińska – Węgrzyńska,  RFN w poglądach i dyplomacji Johna Foster Dullesa1953 – 1959, Toruń 2008,  „Rocznik Polsko – Niemiecki”, 17/2009.

 

- Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972, 1973 i 1974,  „Rocznik Polsko – Niemiecki”, 16/2008.

 

- „Przemiany w Europie widziane oczami dyplomaty”, recenzja z:  Franz Pfeffer , Ein Amt  und eine Meinung. Botschafter in Polen und Frankreich, Frankfurt 2006,   w: „Rocznik Polsko – Niemiecki”,  16/2008. 

 

 

- Polish – German relations and the effects of the Second World War,    ed. W. Góralski,  Warsaw 2006,  w:  „Ewropa”, nr  7/2007 .

 

- Polski Październik  1956  w polityce światowej, pod redakcją naukową  Jana Rowińskiego, przy współpracy Tytusa Jaskułowskiego, Warszaw 2006,  „Studia Polityczne”, 20/ 2007,   

 

- Problem reparacji,  odszkodowań i świadczeń w stosunkach polsko – niemieckich 1944 – 2004, pod redakcją Sławomira Dębskiego i Witolda M. Góralskiego Warszawa 2004, „Dzieje Najnowsze”, 2/2005,

 

- „Dla wielkości Francji“, z  Aleksander Hall, Charles de Gaulle, Warszawa 2002, „Więź“,  3/2004

 

-  Hans – Ulrich Wehler, Modernizacja, nacjonalizm, społeczeństwo, Warszawa 2001,  „Rocznik Polsko – Niemiecki”,  10/ 2001/2002

 

-Hanns Jürgen  Küsters,  Der Integrationsfriede. Viermächte Verhandlungen über die Friedensregelung mit Deutschland 1945 – 1990,  München 2000,  „Rocznik Polsko – Niemiecki”,  9/2002

 

- Andrzej Małkiewicz, Krzysztof  Ruchniewicz, Pierwszy znak solidarności. Polskie odgłosy powstania ludowego w NRD w 1953r.,   „Rocznik  Polsko – Niemiecki”, 8/2000

 

- Dieter Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski. Od Adenauera do Kohla  1949 – 1991 , Kraków 1997,   „Mówią Wieki”,  12/ 1999

 

-  Vladislav Zubok, Constantine Pleshakov,  Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev, Cambridge, London 1996, „Dzieje Najnowsze”,   2/1997

 

-  Norman Naimark,  The Russians in Germany. A History of Soviet Zone of Occupation, 1945-1949, Cambridge, London 1995, „Dzieje Najnowsze”,  2/1997