dr Paweł Popieliński

 

Stanowisko:

Adiunkt

 

 

Jednostka:

Zakład Studiów

nad Niemcami ISP PAN

 

 

E-Mail:

popielinski@isppan.waw.pl

 

 

 

Zainteresowania badawcze:

 • Mniejszość niemiecka w Polsce po 1989 roku.
 • Mniejszości etniczne w Polsce: szczególnie Romowie i Tatarzy.
 • Mniejszości narodowe w RFN: szczególnie Sinti i Romowie. 
 • Górny Śląsk i „śląskość” w XX i XXI w.
 • Stosunki polsko-niemieckie od 1945 roku.
 • Polsko-enerdowsko-czechosłowackie kontakty obywatelskie w latach 70. XX w.

 

Od 2010 r. Sekretarz „Rocznika Polsko-Niemieckiego”.

 

Forschungsschwerpunkte:

 • Deutsche Minderheit in Polen nach 1989.
 • Ethnische Minderheiten in Polen: besonders Roma und Tataren.
 • Nationale Minderheiten in der BRD: besonders Sinti und Roma.
 • Oberschlesien und „Schlesientum” im 20. und 21. Jh.
 • Deutsch-Polnische Beziehungen seit 1945.
 • Ostdeutsch-Polnisch-Tschechoslowakische Bürgerkontakte in den 1970er Jahren.

 

Seit 2010 Redaktionssekretär des Deutsch-Polnischen Jahrbuches.

 

Research focuses:

 • German minority in Poland after 1989.
 • Ethnic minorities in Poland: especially Romani people and Tatars
 • National minorities in Germany: especially Sinti and Romani people
 • Upper Silesia and „Silesianess” in the 20th and 21th century.
 • German-Polish relationships since 1945.
 • Contacts between the East German, Polish and Czechoslovak citizens in the 1970s.

 

Since 2010 editorial secretary of the Polish-German Annual.

 

 

Wybrane publikacje / Ausgewählte Veröffentlichungen / Selected publications:

 

Monografie / Monographien / Monographs

 • Młodzież mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku po 1989 roku. Organizacje, tożsamość narodowa, postawy, przyszłość, ISP PAN, Warszawa 2011.

 

Prace pod redakcją / Herausgegebene Werke / Edited works

 

Artykuły / Artikel / Articles

 

 • Mniejszość niemiecka w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku w Polsce, [w:] S. Łodziński, K. Warmińska, G. Gudaszewski (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 • Deutschtum und gesellschaftliche Integration der deutschen und autochthonen Bevölkerung in den sog. Wiedergewonnenen Gebieten in den sechziger Jahren, [w:] A. Dziurok, P. Madajczyk, S. Rosenbaum (Hg.), Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945 bis 1989, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Gliwice-Opole 2015.
 • Identyfikacje narodowościowe a komunikacja interpersonalna na Górnym Śląsku z perspektywy socjologiczno-politologicznej, [w:] M. Czabańska-Rosada, E. Golachowska, E. Serafin, K. Taborska, A. Zielińska, Pogranicze wschodnie i zachodnie, Kultura na pograniczach nr 10, Instytut Slawistyki PAN, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Fundacja Slawistyczna, Warszawa – Gorzów Wielkopolski 2015. 
 • Udział Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w pielęgnacji i rozwoju górnośląskiego i niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce, [w:] E. Skorupska-Raczyńska, J. Rutkowska (red.),  Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, tom VI, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Uwarunkowania prawne i społeczne Sinti i Romów w RFN w przeszłości i teraźniejszości, „Studia Romologica” 2015, nr 8.
 • Cyganie na terenie województwa warszawskiego w świetle materiałów Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, [w:] B. A. Orłowska, P. J. Krzyżanowski (red.), Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współczesne konteksty 1964 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Etniczność i narodowość rdzennych mieszkańców Górnego Śląska po 1989 roku, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2015, nr 8.
 • Problematyka mniejszości niemieckiej w kontekście zmian stanu liczebności z perspektywy 25 lat oficjalnego istnienia tej mniejszości narodowej w Polsce, „Przegląd Narodowościowy” 2015, nr 4.  
 • Wpływ Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na funkcjonowanie środowiska mniejszości niemieckiej w Polsce, [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005-2015), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015.
 • Wpływ języka i religii na podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości mniejszości niemieckiej w Polsce, [w:] G. Cyran, E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język uczuć i doświadczeń. Język. Religia. Tożsamość XII, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Instytut bpa Wilhelma Pluty, Gorzów Wielkopolski 2015.
 • Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie. Historia i teraźniejszość, „Rocznik Tatarów Polskich” 2015, seria 2, Tom II (XVI).
 • Sinti i Romowie w Niemczech - upamiętnienie w Berlinie Sinti i Romów zamordowanych w Europie w okresie hitlerowskiego reżimu, [w:] J. Faryś, P.J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska (red.) Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania. Wydanie II zmienione i rozszerzone, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014.
 • Mniejszość niemiecka w Polsce i społeczeństwo większościowe w okresie transformacji – (nie-) tolerancja i uprzedzenia, [w:] H. Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała (red.), Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2014.
 • Problematyka otwarcia granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pomiędzy PRL a NRD w latach siedemdziesiątych XX w., „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2014, nr 22.
 • Rola środków masowego przekazu mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach [w:] M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska (red.), Media mniejszości. Mniejszości w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
 • Polonia w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość – zarys problematyki, „Przegląd Polsko-Polonijny” 2013, nr 5-6.
 • Stosunek skrajnej prawicy wobec społeczności romskiej żyjącej w Republice Federalnej Niemiec [w:] E. Szyszlak, T. Szyszlak (red.), Kwestia romska w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2013.
 • Sukcesy i problemy szkolnictwa dla mniejszości niemieckiej w III RP, [w:] E. Subocz (red.), 25 lat funkcjonowania mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, Forum Dialogu Publicznego, Olsztyn 2013.
 • Mniejszość niemiecka we współczesnej wsi na Górnym Śląsku, [w:] Niemcy – Historia i kultura, Muzeum Narodowe Rolnictwa Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2013.
 • Mniejszość niemiecka w Polsce i jej wkład w integrację europejską polskiego społeczeństwa, [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała (red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny, Wydawnictwo „Officina Simonidis”, Zamość 2013.
 • Sinti i Romowie w Niemczech - upamiętnienie w Berlinie Sinti i Romów zamordowanych w Europie w okresie hitlerowskiego reżimu, [w:] J. Faryś, P.J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska (red.) Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013.
 • Problematyka narodowościowa w spisach powszechnych ludności 2002 i 2011 roku w kontekście mniejszości niemieckiej w Polsce, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2013, nr 21.
 • Między dezintegracją a migracją. Nie ma już Niemców w Polsce?, „Dziennik Zachodni” 2013, z 28-29 listopada 2013.
 • (wraz z A.W. Bauknecht), The legal status of the German Minority in Poland and its political and social activity, [w:] M. Boháčiková, I. Demčíková, M. Raškovská, M. Raškovskę (red.), Tantamount in Diversity, Faculty of Political Sciences and International Relations, Matej Bel University in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012. ISBN 978-80-557-0412-8.
 • Sytuacja społeczno-kulturalna teraźniejszej mniejszości niemieckiej w Polsce, [w:] Beata A. Orłowska, Krzysztof Wasilewski (red.), Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Separacja, adaptacja, integracja, asymilacja, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2012.
 • Eduard Pant – Politiker im polnisch-deutschen Grenzgebiet der Zweiten Republik, „Allensteiner Nachrichten” 2011, Nr. 1 (87).
 • Tożsamość narodowa młodzieży mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku, „Studia Śląskie” 2011, nr 70.
 • Jugend der deutschen Minderheit in Oberschlesien, „VDH-Mitteilungen” 2010, Nr. 1 (18).
 • Deutschstämmige Familien in Warschau, „Allensteiner Machrichten” 2010, Nr. 5 (79).
 • Die Jugend der deutschen Minderheit – Probleme mit der Zukunft, „Masurische Storchenpost” 2010, Nr. 6 (259).
 • Młodzi Ślązacy między niemieckością a polskością, [w:] A. Sakson (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Instytut Zachodni, Poznań 2008.
 • Sytuacja mniejszości niemieckiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, [w:] A. Sakson (red.), Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, Ziemie Zachodnie. Studia i materiały nr 23, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 • Młodzież mniejszości niemieckiej – problemy z przyszłością mniejszości niemieckiej w Polsce, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2006, nr 14.
 • Charakteristik der deutschen Minderheit in Oberschlesien, „VDH-Mitteilungen” 2005, Nr. 2.
 • Instytucje wspierające działalność młodzieży mniejszości niemieckiej w Polsce i jej organizacje, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2004, nr 12.
 • Deutsches Schulwesen in Polen, „Minor – Die Heimat- und Bürgerzeitung der Deutschsprachigen im Hultschiner Ländchen und Umgebung“ 2003, Nr. 5.
 • Geneza działalności organizacji młodzieży mniejszości niemieckiej, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2003, nr 11.
 • Niemcy polscy – obecna sytuacja społeczno-kulturalna mniejszości niemieckiej, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2001-2002, nr 10.

 

Opracowania / Bearbeitungen / handlings: