Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Instytut Studiów Politycznych PAN (Zakład Studiów nad Niemcami) oraz Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego

email: pmada@isppan.waw.pl  lub p1109@onet.eu , tel. 0604919797Urodziłem się 11 września 1959 r. w Warszawie. W okresie 1978-1980 studiowałem historię na Uniwersy­te­cie im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu, a 1980-1982 na Uniwersytecie War­szawskim. Studia ukończyłem w 1983 r. pisząc u prof. Tadeusza Jędruszczaka, w oparciu o materiały Centralnego Archiwum Wojskowe­go, pracę magister­ską Kształtowanie się korpusu oficerskiego Wojska Polskiego w latach 1918-1921.
Po ukończeniu studiów pracowałem w Archiwum Akt Nowych w War­szawie, odbywając w tym czasie roczną służbę wojskową. Byłem także przez rok na stypendium Institut für Europäi­sche Geschichte w Moguncji/RFN, zbierając materiały do doktoratu o polityce Gustawa Stresemanna. W latach 1987-1989 pracowałem w Instytucie Zachodnim, broniąc w 1989 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Czubińskiego pracę doktorską Święta tradycja a nowoczesna polityka. Polityka i koncepcje polityczne Gustawa Stresemanna wobec Polski (1915-1929).

Od roku 1989 zatrudniony byłem w Instytucie Krajów Socja­lis­tycznych w Warszawie. Po jego rozwiązaniu rozpocząłem w 1990 r. pracę w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie, w Zakła­dzie Stu­diów nad Niemcami u prof. Jerzego Holzera, gdzie pra­cu­ję do chwili obecnej. Moje zainteresowania badawcze obejmowały problematykę mniej­szości narodowych w Polsce, a szczególnie mniejszości niemiec­kiej, oraz stosunków polsko-niemieckich w okresie powojennym. Prak­tycznym uzupełnieniem tych badań była praca w Biurze ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki, w końcowym okresie jako p.o. dyrektora.

Poza opublikowaną w 1991 r. pracą doktorską Polityka i koncepcje poli­tyczne Gustawa Stresemanna wobec Polski (1915-1929) wydałem także  Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku (Warszawa 1994), a w 1995 r. opracowane przeze mnie materiały przy­gotowanej także przeze mnie koncepcyjnie konfe­rencji o mniejszościach narodowych Żyć bez obrazu wroga. Kon­fe­rencja FundacjiPolska w Europie“ i Landeszen­tralle für politische Bildung in Schleswieg-Holstein. Gołdap 26-29.04.1995.

Moje badania nad Śląskiem Opolskim w pierwszych latach powo­jennych zawarte zostały w rozprawie habilitacyjnej, wydanej w 1996 r., Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski (1945-1948). Kolok­wium habilitacyjne przyjęte zostało jednogłośnie 5 stycznia 1998 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kontynuuję te ba­dania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przymusowych przesiedleń ludności w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1950, a także poszerzając je o problem kolaboracji w historii Polski. W roku 2001 wydałem książkę Niemcy polscy 1944-1981. Prowadzę odczyty i wykłady w Polsce i w Niemczech, zarówno o charakterze popularnonaukowym jak i na konferencjach naukowych. Publikuję artykuły naukowe w czasopismach naukowych polskich (m.in. „Dzieje Najnowsze”, „Przegląd Zachodni”, „Rocznik Polsko-Nie­miecki”) i niemieckich. Poza pracą naukową zajmuję się także publicystyką („Więź”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Polityczny”) w dziedzinie zagadnień mniejszości narodo­wych i sto­sun­ków polsko-niemieckich.

Od 2001 r. byłem profesorem Collegium Civitas w Warszawie, gdzie wykładałem polityczną i społeczną historię Niemiec oraz zagadnienia narodowościowe w XX w. Następnie wykładałem w Wyższej Szkole Mazowieckiej, a od 2008 r. w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie.

W marcu 2003 r. uzyskałem nominację profesorską. Od jesienie 2005 r. kieruję Zakładem Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Za książkę „Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948” dostałem nagrodę KLIO II stopnia.


Persönliche Daten

Name                               

Piotr Madajczyk

Geburtsdatum                

11.September 1959

Geburtsort                     

Warschau

Familienstand               

 verheiratet, 2 Kinder

 

 

Ausbildungsdaten

 

Studium                          

1978-1980 Universität A. Mickiewicz in Posen, Fachrichtung: Geschichte

                                       

1980-1982 Warschauer Universität, Fachrichtung: Geschichte, Abschluß: Magister

                                       

1988    Promotionsabschluß - Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz -Universität in Posen

                                        

1998    Habilitation  - Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz - Universität  in Posen

 

 

Stipendien                       

1985-1986 Institut für Europäische Geschichte in Mainz

                                         

7/1988    Institut für Europäische Geschichte in  Mainz

                                           

7/1995    Marion von Dönhoff Stipendium

                                          

2/1998    Johann-Gottfried-Herder-Institut in Marburg

                                          

04-05.2000 DAAD Forschungsstipendium

 

 

Preise                           

1997   Klio-Preis auf der Messe der Historischen   Bücher in Warschau für das Buch „Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948“

 

 

Akademischer Werdegang

 

1983-1987

Archivar im Archiv der neuen Akten in Warschau

1987-1989

Assistent im Westinstitut in Posen

1989-1990

Adjunkt im Institut der Sozialistischen Länder der Polnischen Akademie der Wissenschaften

1991-1994

Referent im Büro der Nationalen Minderheiten im Ministerium für Kultur und Kunst, 04.-08.1997 als stellvertretender Direktor

1991-         

Adjunkt im Institut der Politischen Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften, seit 1998 Dozent, seit 2003 Profesor

2001-          

Profesor in der Hochschule Collegium Civitas, Warschau


Wykaz publikacji  (przeglądaj)