Dr Agnieszka Cianciara

Zakład Europeistyki


agcian[at]isppan.waw.pl

 

 

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (2010); absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2005) i Kolegium Europejskiego w Brugii (2006); w latach 2006-2011 pracownik Kolegium Europejskiego w Natolinie; od 2011 roku adiunkt w Zakładzie Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN; od 2010 roku wykładowca w Collegium Civitas.

 

Zainteresowania badawcze: instytucje i system polityczny Unii Europejskiej, polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Europejska Polityka Sąsiedztwa (Partnerstwo Wschodnie), reprezentacja interesów i lobbing w Unii Europejskiej.

 

Full CV in English (PDF File)

 

Zadanie statutowe na lata 2012-2016:

Polityka wschodnia Unii Europejskiej: rynek idei i gra interesów

 

Wybrane publikacje w ramach zadania statutowego:

 

Partnerstwo Wschodnie 2009-2014: geneza, funkcjonowanie, uwarunkowania, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014, ss. 177.

 

Gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej Niemiec i Francji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, 2(45)/ 2014, s. 191-215.

 

Europejskie imperium. Ekspansja i geopolityczna rywalizacja na wschodnich peryferiach Unii Europejskiej, „Studia Polityczne”, nr 2(34), 2014, s. 149-174.

 

Ukraina: wybór euroatlantycki czy euroazjatycki w: System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J.M. Fiszer, Warszawa 2013, s. 139-162.

 

Konsekwencje kryzysu gospodarczego dla wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w: Między polityką a rynkiem: kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów, red. T.G. Grosse, Warszawa 2013, s. 163-182.

 

Problematyka trudnej pamięci w relacjach armeńsko-tureckich i jej implikacje międzynarodowe, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, 10(2)/ 2012, s. 91-108.

 

Publikacje własne:

 

Interest Representation in Poland after EU accession: more regulated, professional and legitimate? w: Transformative Power of the European Union: the Case of Poland, red. I.P. Karolewski, M. Sus, Nomos Verlag, Baden-Baden 2015 (w druku).

 

Differentiated Integration and the Future of Europe. Debate in Poland, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 17/ 2014.

 

Polish Business Lobbying in the European Union 2004-2009: Examining the Patterns of Influence, “Perspectives on European Politics and Society”, Vol. 14:1, 2013, p. 63-79.

 

Rotating Council Presidency within the Post-Lisbon Institutional Dynamics: Politically Irrelevant?, “Yearbook of Polish European Studies”, Vol. 15/ 2012, p. 27-42.

 

Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej (2004-2010): perspektywa neoinstytucjonalna, Warszawa 2012, pp. 266. 

 

Inne projekty badawcze:

 

Europeizacja partii politycznych i grup interesu w kontekście Partnerstwa Wschodniego (2013-2015/ kierownik projektu) (PDF File)

 

Rola systemu euroatlantyckiego w wielobiegunowym świecie w kontekście kształtującego się nowego ładu globalnego (2012-2014/ wykonawca).